Ligjshmeria

Ligji 105/2014 Për barnat dhe shërbimin farmaceutik

LIGJI PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet KMDP dhe UFSH

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KMDP), përfaqësuar nga Znj. FLORA CABEJ (POGACE) dhe Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë (UFSH), Përfaqësuar nga DIANA TOMA.

Ligj 9323, Date 25.11.2004 Per Barnat dhe Sherbimin Farmaceutik

Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë rregullat për fabrikimin, importimin, eksportimin, tregtimin, përshkrimin, përdorimin, kontrollin e cilësisë dhe inspektimin e veprimtarive, që lidhen me barnat që përdoren për njerëzit në Republikën e Shqipërisë.

Ligj 10 357 date 16.12.2010 Per disa ndryshime ne Ligjin 10 171 date 22.10.2009

Ligj 10 357 date 16.12.2010 Per disa ndryshime ne Ligjin 10 171 date 22.10.2009

Rregullore për praktikën profesionale për Profesionistin e Shëndetit në Republikën e Shqipërisë

Rregullore për praktikën profesionale për Profesionistin e Shëndetit në Republikën e Shqipërisë

Rregullore për Provimin e Shtetit

Rregullore për Provimin e Shtetit

Udhezues për kandidatët për provim shteti

Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) është autoritet në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, përgjegjëse për zhvillimin e provimit të shtetit, brenda periudhës kohore: java e tretë e nëntorit deri në javën e dytë të dhjetorit.

Ligji nr. 10 171 Datë 22.10.2009

Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të profesioneve të rregulluara në Republikën e Shqipërisë.

Betimi i hipokratit

Betimi i hipokratit

Rregullore per Rregjistrimin dhe Anetaresimin

Urdhri i Farmacistëve të Shqiperisë mban Regjistrin Themeltar Kombëtar të anetarëve të tij, në formë elektronike dhe manuale. Këshilli Rajonal është i vetmi organ që pranon anëtarësimin në Urdhrin e Farmacistëve.

Digital Agency Albaniareal estate saranda