Ligjshmeria

Statuti i Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë

STATUT

I

URDHRIT TE FARMACISTËVE TE SHQIPËRISË

Kreu I

PARIME TË PERGJITHSHME

 

Neni 1

Qëllimi

Statuti i Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë (me poshtë Statuti) ka për qëllim rregullimin normativ të të gjithë veprimtarisë së Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë (më poshtë Urdhri) dhe organeve të tij.

(Lexoje të plotë)