Njoftime

NJOFTIM PËR PROCESIN E RICERTIFIKIMIT

Njoftohen të gjithë kolegët që iu përfundon leja e ushtrimit të profesionit në datë 31.12.2024, dhe që kanë përmbushur numrin e detyrueshëm të krediteve, se duhet të kryejnë procedurat e ricertifikimit. Afati i dorëzimit të dokumentave fillon më datë 10 qershor 2024 dhe përfundon më datë 31 korrik 2024. Kolegët të cilët i nënshtrohen procesit të ricertifikimit sipas ciklit individual dhe që ju përfundon leja e ushtrimit të profesionit përpara datës 31.12.2024, duhet të dorëzojnë dokumentacionin për riçertifikim në periudhën 05 - 30 qershor 2024. Dokumentacioni i nevojshëm për ricertifikim është:
 • Formulari i ricertifikimit (shkarko këtu)
 • Fotokopjen e certifikates së regjistrimit të subjektit në QKB;
 • Fotokopjen e licensës së QKB-së (ish QKL);
 • Fotokopjen e kartës së identitetit;
 • Mandatin e pagesës së kuotizacioneve ndaj UFSH-së deri më 31.12.2024;
 • Mandatin e pagesës për rinovimin e Lejes së Ushtrimit të Profesionit me vlerë 5 000 lekë, bazuar në Vendimin nr.4, dt 03.12.2014 (shkarko këtu);
 • Raport mjeko – ligjor;
 • Deklarata e pronarit të subjektit farmaceutik, kur pronari nuk është farmacist (shkarko këtu);
 • dy fotografi (me veshje serioze) të përmasave 3x3.5 cm;
 • Anëtarët që ushtrojnë funksionin e drejtuesit teknik duhet të dorëzojnë gjithashtu: - Vetëdeklarim për Drejtuesin Teknik, sipas formatit të miratuar nga Këshilli Kombëtar (shkarko këtu); - Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas datës 01.01.2012), i shkarkuar nga e-Albania;
Aplikimet për ricertifikim do të dorëzohen pranë Presidentëve të Këshillave Rajonalë. Farmacistët që ushtrojnë profesionin në Rajonin e Tiranës, do aplikojnë pranë zyrave qëndrore të UFSH-së. * Aplikimet me mungesë dokumentacioni nuk do të pranohen. ** Kujtesë:
 • Drejtuesi teknik është përgjegjës për gjithë veprimtarinë profesionale dhe teknike që zhvillohet në subjektin farmaceutik për të cilin është certifikuar.
 • Drejtuesi teknik e ushtron profesionin me kohë të plotë dhe vetëm në subjektin farmaceutik për të cilin është certifikuar.
 • Subjekti farmaceutik ku drejtuesi teknik nuk është pronar, duhet që përveç drejtuesit teknik, të ketë të paktën edhe një farmacist të punësuar.
 • Individët që ushtrojnë profesionin e farmacistit, nuk duhet të jenë anëtarë të urdhrave të tjerë profesionalë të shëndetësisë.

4

Qershor 2024
Digital Agency Albaniareal estate saranda