Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

 

1

18.02.2015

Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit Kombëtar

03.03.2015

Informacioni i kërkuar nuk mund të jepet për shkak të kufizimit të parashikuar në nenin 17 pika ç.

Përfunduar

Nuk ka tarifë

2

20.02.2015

Vënien në dispozicion të procesverbaleve të mbledhjeve të Kruft

09.04.2015

Dërgimin e kërkesës tek autoriteti kompetent

Përfunduar

Nuk ka tarifë

3

22.04.2015

Kërkesë për të dhëna për një subjekt që ushtron aktivitetin në Tiranë.

22.04.2015

Vënia ne dispozicion e të dhënë për  subjektin e kërkuar.

Përfunduar

Nuk ka tarifë

4

24.04.2015

Kërkesë për të dhëna për një subjekt që ushtron aktivitetin në Tiranë.

24.04.2015

Vënia ne dispozicion e të dhënë për  subjektin e kërkuar.

Përfunduar

Nuk ka tarifë

5

17.06.2015

Kerkesë për kopje zyrtare të Vendimit të Këshillit Kombëtar datë 29/05/2015

19.06.2015

Vënie në dispozicion e kopjes zyrtare të vendimit, i publikuar dhe ne faqen zyrtare të UFSH tek Programi i Transparencës  ligjshmëria

Përfunduar

Nuk ka tarifë

6

02.07.2015

Kërkesë për informacion në lidhje me finalizimin e procesit te ricertifikimit.

07.07.2015

Kthim përgjigje referuar Statutit të UFSH

Përfunduar

Nuk ka tarifë

7

02.07.2015

Kërkesë për informacion në lidhje me finalizimin e procesit te ricertifikimit.

07.07.2015

Kthim përgjigje referuar Statutit të UFSH

Përfunduar

Nuk ka tarifë

8

07.07.2015

Kërkesë për pajisjen me një kopje të certifikatës së antarësimit.

07.07.2015

Vënie në dispozicion e kopjes së certifikatës së antarësimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

9

21.07.2015

Vënie në dispozicion e listes së farmacistëve të antarësuar apo që kanë përmbushur kriterin e ricertifikimit

31.07.2015

Informacioni i kërkuar do të vihet në dispozicion në një moment të dytë sepse akoma nuk është i përpunuar

Përfunduar

Nuk ka tarifë

10

29.07.2015

Kërkohen shpjegime dhe dhenie kopjeje dokumenti zyrtar

04.08.2015

Dhënia e shpjegimeve përkatëse dhe vënia në dispozicion e dokumentit të kërkuar

Përfunduar

Nuk ka tarifë

11

09.09.2015

Kërkesë për informacion në lidhje me dypunësimin, dhe kopje të certifikatave të lëshuara nga Urdhri nga Janari i këtij viti deri tani.

14.09.2015

Kthim përgjigje ne lidhje me dypunësimin referuar legjislacionit në fuqi. Në mbrojtje të të dhenave personale nuk mund të jepet kopje e certifikatave te antarësisë.

Përfunduar

Nuk ka tarifë

12

17.11.2015

Fotokopje te kontratës së punës dorëzuar në UFSH

17.11.2015

Vënie në dispozicion e fotokopjes së kontratës

Përfunduar

Nuk ka tarifë

13

28.12.2015

Kërkesë për arsyen e refuzimit të ricertifikimit si drejtuese teknike

08.01.2016

Kthim përgjigje bazuar në Kodin e Punës në RSH

Përfunduar

Nuk ka tarifë

14

29.12.2015

Notë verbale, mbi të drejtën e ushtrimit të profesionit të farmacistit X

05.01.2016

Vënie në dispozicion e informacionit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

15

14.01.2016

Kërkohen shpjegime mbi licencimin e ndihmës farmacistëve

21.01.2016

Kthim përgjigje bazuar në vendimin Nr. 3, të KK, “Për shtyrjen e vlefshmërisë së afatit të lejës së ushtrimit të profesionit për nd/farmacistët“

Përfunduar

Nuk ka tarifë

16

03.02.2016

Kërkesë për informacion, nëse X e ushtron profesionin e farmacistit dhe në cilën farmaci

15.02.2016

Kthim përgjigje

Përfunduar

Nuk ka tarifë

17

15.02.2016

Kërkesë për dërgimin e listës së farmacistëve të aprovuar, për të pranuar praktikantë për vitin akademik 2015-2016

18.02.2016

Vënie në dispozicion e listës tëfarmacistëve që plotësojnë kriteret për të pranuar praktikantë

Përfunduar

Nuk ka tarifë

18

16.02.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion e listës së të gjitha antarësimeve aktive.

26.02.2016

Vënie në dispozicion e informacionit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

19

23.02.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të Raportit të auditit i vitit 2008, vendimeve të KK për auditimin e UFSH

25.02.2016

Vënie në dispozicion e materialeve.

Përfunduar

Nuk ka tarifë

20

23.02.2016

Kërkesë për vërtetim

24.02.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

21

18.03.2016

Kërkesë për vërtetim

29.03.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

22

18.04.2016

Kërkesë për vërtetim

18.04.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

23

21.04.2016

Kërkesë për vërtetim

21.04.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

24

26.04.2016

Kerkesë mbi të drejtën e ushtrimit të profesionit

27.04.2016

Kthim përgjigje

Përfunduar

Nuk ka tarifë

25

27.04.2016

Kërkesë për interpretimin e nenit 40 të ligjit 105/2014

11.05.2016

Kthim përgjigje

Përfunduar

Nuk ka tarifë

26

11.05.2016

Kërkesë për vërtetim

11.05.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

27

18.05.2016

Kërkesë për vërtetim

18.05.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

28

06.06.2016

Kërkesë për vërtetim

06.06.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

29

17.06.2016

Kërkesë për vërtetim

17.06.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

30

27.06.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të listës së farmacistëve të antarësuar pranë UFSH

08.07.2016

Vënie në dispozicion e listës

Përfunduar

Nuk ka tarifë

31

06.09.2016

Kërkesë për informacion mbi vendodhjen e saktë se ku e ushtron aktivitetin një subjekt farmaceutik.

19.09.2016

UFSH ka ne databaze të dhëna vetëm për farmacistët jo për subjektet. Vendodhja e subjektit i referohet ekstraktit historik te QKR.

Përfunduar

Nuk ka tarifë

32

13.09.2016

Kërkesë për pajisjen me një kopje të dosjes personale

13.09.2016

Vënie në dispozicion e kopjes së dosjes personale që ndodhet pranë UFSH

Përfunduar

Nuk ka tarifë

33

26.09.2016

Kërkesë për vërtetim

27.09.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

34

02.12.2016

Kërkesë për vërtetim

05.12.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

35

09.12.2016

Kërkesë për vërtetim

09.12.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

36

15.12.2016

Kërkesë për vërtetim

15.12.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

37

21.12.2016

Kërkesë për vërtetim

21.12.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

38

28.12.2016

Kërkesë për vërtetim

28.12.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

39

28.12.2016

Kërkesë për vërtetim

28.12.2016

Vënie në dispozicion e vërtetimit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

40

24.01.2017

Kërkesë për informacion në lidhje me një shtetase të huaj që është diplomuar për farmaci në RSH

31.01.2017

Shtetasja X nuk gëzon të drejtën e ushtrimit të profesionit të farmacistit në RSH

Përfunduar

Nuk ka tarifë

41

25.01.2017

Kërkesë për vënie në dispozicion e kërkesës për antarësim

31.01.2017

Vënie në dispozicion e kërkesës

Përfunduar

Nuk ka tarifë

42

26.01.2017

Kërkesë për vënie në dispozicion të listës së farmacistëve të antarësuar pranë UFSH

09.02.2017

Vënie në dispozicion e listës

Përfunduar

Nuk ka tarifë

43

15.02.2017

Kërkesë për informacion për të dhënat e studentëve të diplomuar në Universitetin X dhe që kanë fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të farmacistit për dy vitet e fundit.

21.02.2017

Vënie në dispozicion e informacionit

Përfunduar

Nuk ka tarifë

44

30.03.2017

Kërkesë për informacion, lista e anëtarve të UFSH (drejtues teknik, farmaciste, ndihmes farmaciste)

18.05.2017

Vënie në dispozicion e informacionit

(Dërgohet jashtë afatit të përcaktuar për shkak se kërkon kohë në përpunimin e të dhënave)

Përfunduar

Nuk ka tarifë