Anetaresimi

Dokumentacioni i nevojshem per anetaresim ne UFSH dhe per ndryshimin e vendit te punes.


Dokumentacioni i nevojshem per anetaresim ne ufsh:
Dokumentacioni i nevojshëm për anëtarësim në urdhrin e farmacistëve, për shtetasit e huaj:
Dokumentacioni i nevojshem per ndryshimin e vendit te punes se drejtuesit-teknik nga nje subjekt ne nje tjeter:

Dokumentacioni i nevojshem per ndryshimin e vendit te punes nga i punesuar ne drejtues teknik:

Dokumentacioni i nevojshem per ndryshimin e vendit te punes per farmacistin e punesuar:
Dokumentacioni i nevojshem ne rast dypunesimi:
Dokumentacioni i nevojshëm në rastin e dorëzimit të ҫertifikatës:

Kerkese per anetaresim:
Vetdeklarim per farmacistë:

Formulari i deklarimit te ndryshimeve:
Deklarata e pronarit te farmacise:Shkrese percjellese:
Rregullore e rregjistrimit:
Raport sektori anëtarësimit: