Ligjshmeria

RREGULLORE MBI PRAKTIKAT E RUAJTJES DHE SHPËRNDARJES SË MIRË TË BARNAVE

URDHËR

Nr.660 Datë 20.09. 2018

 

PËR

 

          MIRATIMIN E RREGULLORES

 

MBI PRAKTIKAT E RUAJTJES DHE SHPËRNDARJES SË MIRË TË BARNAVE

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 30, pika 2, të Ligjit Nr.105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”,i ndryshuar, 

                                               URDHËROJ:

1. Miratimin e Rregullores“Mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”, sipas shtojcës nr.1, bashkëngjitur këtij Urdhëri.

2. Ngarkohet Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për zbatimin e tij.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.  

MINISTRI 
Ogerta Manastirliu

(Klikoni për ta parë të plotë)