Ligjshmeria

Ligj 10 357 date 16.12.2010 Per disa ndryshime ne Ligjin 10 171 date 22.10.2009