Ligjshmeria

Ligji 105/2014 Për barnat dhe shërbimin farmaceutik

LIGJI PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave