Ligjshmeria

Ligji Nr. 9150, datë 30.10.2003 Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë

LIGJ

Nr .9150, date 30.10.2003

PER URDHRIN E FARMACISTEVE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave.

(Klikoni për ta parë të plotë)