Njoftime

Ftesë për ofertë për blerje karburanti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

URDHRI I FARMACISTËVE

KËSHILLI KOMBËTAR

                                                                                           Tiranë, më 06.03.2019

Ftesë për Ofertë

 

1.      Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                         Urdhri i Farmaciateve të Shqipërisë

Adresa                                  Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë

Tel                                        +355 (4) 2264980

E-mail                                   info@ufsh.org.al

Faqja e Internetit                 www.ufsh.org.al

2.      Lloji I procedurës:         E hapur – me postë ose me mjete elektronike

3.      Objekti i prokurimit:     Blerje karburanti, naftë dhe benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.

4.      Fondi limit:    600 000 lekë me TVSH. (400 000 lekë naftë dhe 200 000 lekë benzinë)

5.      Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 10 ditë nga data e shpalljes së fituesit

6.   Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 18.03.2019, ora 11:00, në adresen e email-it info@ufsh.org.al ose pranë zyrave të administratës së UFSH-së.

7.      Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 18.03.2019, ora 11:00, tek Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë.

 

Të gjithë operatorët e interesuar të paraqesin ofertën e tyre sipas afatit të përcaktuar mësipër.

6

Mars 2019