Zyrat e UFSH-se te mbyllura nga data 8 deri me 15 gusht

NJOFTIM

Urdhri I Farmacistëve të Shqipërisë njofton të gjithë të interesuarit se nga dita e hënë dt 08 Gusht deri ditën e Premte dt 12 Gusht zyrat e administrates së UFSH do të jenë të mbyllura për arsye të pushimeve vjetore. Zyra do të rifillojë funksionimim normalisht ditën e hënë dt 15 Gusht.

Ju faleminderit për mirkuptimin
Zyra UFSH
Cilesia e barnave dhe e Drejta e Shendetit

Fjala pershendetese e Presidentes se Urdhrit te Farmacisteve te Shqiperise ne Konferencen me teme 'Cilesia e barnave dhe e Drejta e Shendetit' te organizuar nga Universiteti katolik 'Zoja e Keshillit te Mire' ne bashkepunim me 'Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro' dhe 'Urdhrin e Farmacisteve te Shqiperise'

Klikoni këtu për videon
Shtyhet vlefshmeria e lejes se ushtrimit te profesionit per nd/farmacistet qe e ushtrojne profesionin ne agjenci farmaceutike

Urdhri i Farmacisteve te Shqiperise, ne mbledhjen e dates 18 Dhjetor 2015 te Keshillit Kombetar, me vendimin Nr.3 ka vendosur te shtyje afatit e vlefshmerrise se lejes se ushtrimit te profesionit per nd/farmacistet qe ushtrojne profesionin ne agjenci farmaceutike deri me 31/12/2O19.

Shkarkojeni të plotë
MEMO

Drejtuar :
‐ Z. Ilir META Kryetari Kuvendit të Shqipërisë
‐ Z. Fatmir XHAFA Kryetar i komisionit të ligjeve
‐ Z. Gramoz RUÇI Kryetar i grupi parlamentar PS
‐ Z. Edi PALOKA Kryetar i grupi parlamentar PD
‐ Z. Petrit VASILI Kryetar i grupi parlamentar LSI
- Z. Shpëtim IDRIZI Kryetar i grupi parlamentar PDIU

Të nderuar zotërinj,
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë përcjell me respekt shqetësimin e vet në lidhje me ndryshimet ligjore të propozuara nga Këshilli i Ministrave për ndryshimin e ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, si dhe në ligjet e tjera të paketës fiskale, të cilat janë aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë, si ndryshime ligjore që cënojnë ndjeshëm ushtrimin e profesionit të farmacistit në mungesën e plotë të konsultimit me grupet e interesit

Shkarkojeni të plotë
Mendime per kontraten F 2016

Mbështetur në ligjin nr.10383,dt.24.02.2011:”Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; në ligjin nr.105/2014: “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik” të ndryshuar; në ligjin nr.7975 dt.20.7.1995: “Për Barnat Narkotike dhe Lëndët Psikotrope” të ndryshuar; në ligjin nr.7850 dt.29.7.1994: “Kodi Civil” të ndryshuar; në ligjin nr.10279 dt.20.05.2010 “Për Kundërvajtjet Administrative” të ndryshuar; në ligjin nr.9150 dt.30.10.2003 për: “Urdhërin e Farmacistëve” të ndryshuar; në ligjin nr.10081 dt.23.02.2009: “Për Licensat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë“të ndryshuar; në ligjin nr.10107 dt.30.03.2009: “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”;në ligjin nr.9887 dt.10.03.2008: “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” të ndryshuar; në VKM nr.144 dt.11.02.2009: “Për miratimin e formularëve të vetëdeklarimit, për të ushtruar veprimtarinë e tregtimit me shumicë të barnave,të tregtimit në farmaci dhe agjenci farmaceutike, si dhe të import eksportit të tyre”;

Shkarkojeni të plotë
Të nderuar kolegë

Urdhri i Faramcistëve të Shqipërisë, organizon në datën 11 dhjetor 2015 ditën e premte, ora 08:30, në ambjentet e sallës “Auditorium” të “Qendres se Telemjekesise se Shqiperise” pranë Spitalit Pediatrik Tiranë, një videokonferencë me trasmetim në rajonet: (Kukës, Dibër, Tropoj, Lezhë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Korçë, Berat, Gjirokastër, Sarandë) përkatësisht në ambjentet e sallës së “Telemjekësisë” në spitalet rajonale.
Ky aktivitet është akredituar paraprakisht me 5 kredite dhe do te zhvillohet pa pagesë për farmacistet e gjithe Shqipërisë. Diten e aktivitetit duhet të jeni të pajisur me kartën e identitetit.

Ju mirëpresim!
Reagimi i UFSH mbi mos negocimin e Projekt-Kontratës F 2016

Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe në zbatim të ligjit Nr Nr. 9150, datë 30.10.2003 “Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dëshirojmë të shprehim shqetësimin dhe keqardhjen mbi miratimin në mënyrë të njëanshme të Kontratës F 2016 të cilën Fondi e kamuflon si “shtojcë” por në fakt është Projekt Kontrata F 2016 të cilën Fondi na e ka dërguar zyrtarisht për dhënie mendimesh.

Shkarkojeni të plotë
Të nderuar kolegë

Më datë 19.11.2015 FSDKSH ka dërguar për dhënie mendimesh pranë UFSH-së Projekt-Kontratën F 2016.
Ftojmë të gjithë kolegët që mendimet dhe vërejtjet mbi Projekt Kontratën që do të shërbejnë si bazë për grupin negociator që do të ngrihet për këtë qëllim, ti depozitojnë pranë Presidentëve të Këshillave Rajonalë deri më datë 27/11/2015

Shkarkoni projekt-kontraten
Marrëveshje bashkepunimi

Ne datë 5 dhe 6 Nëntor në Sarajevë Presidentja e UFSH mori pjesë në një takim me urdhrat rajonalë të farmacistëve respektivisht Bosnja, Sllovenia, Kroacia, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Serbia, Bullgaria dhe Maqedonia të cilet u mblodhën dhe firmosën një marrëveshje bashkëpunimi.

Lexojeni të plotë
Shkresa drejtuar Agjencise Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

Duke u bazuar në nenin 3 pika 2 të Ligjit 9150 date 30/10/2003, Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH, citojmë: “Urdhri i Farmacistëve mbron farmacistët nga veprimet arbritrare të administratës publike ose private për ushtrimin e profesionit” , marrim shkas për tju përcjellë shqetësime të bëra me dije nga antarësia jonë në të gjitha rajonet e vendit..

Lexojeni të plotë
Korespodenca e UFSH-se me Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve

Në bazë të kërkesave të farmacistëve, lidhur më mungesën e informacionit përsa i përket Legjislacionit Tatimorë në fushën farmaceutike, Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, mbështetur në Ligjin nr.9150, Dt.30/03/2003 “Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe nenin 30, “E drejta për informim dhe asistencë”, të Ligjit nr. 9920, date 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërise” (i ndryshuar), kërkon nga ana Juaj, që në bashkëpunim dhe me Urdhri të hartohet një grafik takimesh me specialistët tuaj, me farmacistë në të 12-të Rajonet, me qëllim kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit tatimor.

Lexojeni të plotë
Reagimi i UFSH-se mbi kerkesen e FSDKSH-se per dhenie mendimi per kontraten F - 2016

E nderuar Znj. Ekonomi
Me anë të shkresës Nr. 2977 datë 07.09.2015 ju na bëni me dije se institucioni që ju drejtoni është në fazën e mbledhjes së mendimeve për hartimin e kontratës së F 2016. Gjithashtu na keni vënë një afat për dërgimin e mendimeve në funksion të kontratës F 2016 nga institucioni ynë.

Lexojeni të plotë
Fjala e presidentes së UFSH-së Diana Toma në takimin mbi informalitetin në hotel Sheraton

I nderuar Z. Kryeministër
I nderuar Z. Ministër i Shëndetësisë
Të nderuar pjesëmarrës!

Duke ju falenderuar për ftesën në këtë takim Urdhri i Farmacistëve mbështet nismën e qeverisë për zhdukjen informalitetit, e cila s’është gjë tjetër vec se rrjedhojë e zbatimit me rigorozitet të ligjit, si dhe konfirmon faktin se përpara ligjit të tërë duhet të jemi të barabartë.

Zhdukja e informalitetit nuk duhet parë si qëllim për të goditur por si qëllim për të forcuar shtetin dhe funksionimin e tij. Zbatimi i ligjit nuk është detyrë vetëm e qeverisë por e cdo institucioni shtetëror, enti publik apo subjekti privat. Parë në këtë kuadër ne si Urdhri i Farmacistëve jemi përpjekur të cojmë drejt formalizimit pjesën profesionale pasi dhe ligji na i ngarkon një detyrë të tillë. Kjo tendencë për formalizim u vërejt hapur në procesin e ricertifikimit të farmacistëve, detyrim ligjor ky që ne së fundmi e kryem.

Parë nga jashtë, formalizimi profesional mund të duket i vecuar ose i largët nga ai financiar por ne i quajmë zinxhir të njëra tjetrës pasi një profesionist farmacist me prezencë reale në subjekt shoqërohet me një pagë reale e për rrjedhojë me një detyrim tatimor real.

Lexojeni të plotë
Reagimi i UFSH-se per shkresen Nr. 2647 date 29.07.2015 te nxjerre nga FSDKSH-ja per zgjatjen e afatit te vlefshmerise se certifikatave te antaresise se Urdherit te Farmacisteve.
Reagimi i Ufsh-se mbi ndryshimet e njeanshme te kontrates F-2015 nga Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor
Reagimi i UFSH-se pas publikimit nga FSDKSH-ja dhe Ministria e Shendetesise e listes me emrat e Farmacive dhe Farmacisteve me xhirot perkatese te tyre (Vlera e rimburesimit):