Të nderuar kolegë,

Më datë 02.05.2019, me anë të shkresës Nr. 2290/3, datë 30.04.2019, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore na bën me dije për tërheqjen e barit “Ponstan shurup 50 mg/ml”, nga MAH (prodhuesi) dhe distributor farmaceutik, të cilët importojnë këtë bar, si pasojë e tejkalimit të niveleve të ekspozimit ditor të lejuar për Plumb dhe Lithium.

Agjencia nëpërmjet strukturave të saj do të nisë kontrollet në subjektet farmaceutike dhe në rast të konstatimit të tregëtimit të “Ponstan shurup 50 mg/ml”, do të marrë masa në zbatim të legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Njoftohen të gjithë farmacistët që kanë gjendje stok të këtij bari, të mos e tregëtojnë dhe ta kthejnë atë pranë distributorit të autorizuar. Ju Faleminderit!
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë


PRESIDENTE
Diana TOMA
Të nderuar kolegë,

Pranë UFSH vijojnë të përcillen ankesa nga individë, institucione dhe media mbi kequshtrime të profesionit në disa subjekte farmaceutike, që kanë të bëjnë me dhënien e shërbimit farmaceutik nga persona që nuk e kanë të drejtën e ushtrimit të profesionit të farmacistit.

Për këtë arsye Urdhri i Farmacistëve, nëpërmjet strukturave përkatëse do kryejë mbikëqyrje profesionale në subjektet farmaceutike, me qëllim evidentimin dhe marrjen e masave ndaj çdo shkelje që cënon rëndë cilësinë e shërbimit dhe shëndetin e popullatës.

Ju rikujtojmë se bazuar në nenin Neni 6 të Ligjit Nr. 9150, datë 30.10.2003, ‘Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, “1. Asnjë individ nuk mund ta ushtroje profesionin e farmacistit në Republikën e Shqipërisë, pa qenë anëtar i Urdhrit të Farmacistëve. 2. Punëdhënësit në institucionet a ndërmarrjet shtetërore ose publike dhe në subjektet private ndalohen t'i punësojnë ata në kundërshtim me këtë dispozitë”

Gjithashtu në Nenin 40 pika 3 të Ligjit Nr. 105/2014, Datë 31.07.2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, përcaktohet se “Drejtuesi teknik i farmacisë është përgjegjës për të gjithë veprimtarinë teknike dhe profesionale që zhvillohet në farmaci”

Funksioni i drejtuesit teknik është mbi të gjitha përgjegjësi ligjore dhe profesionale, prandaj ju këshillojmë që përpara se të firmosni për këtë funksion të siguroheni se subjekti farmaceutik do ta kryejë aktivitetin konform legjislacionit farmaceutik në fuqi.

Në rastet kur drejtuesi teknik konstaton se subjekti farmaceutik nuk i zbaton normat ligjore duhet të ndërpresë marrëdhëniet e punës dhe të informojë organet kompetente.

Masat që merren ndaj shkeljeve të rënda të legjislacionit farmaceutik janë të parashikuara në Nenin 19 të Statutit të Urdhrit, konkretisht:

a) Kur në farmaci gjendet duke shërbyer një person jo farmacist, farmacistit që kryen funksionin e drejtuesit teknik i hiqet kjo e drejtë për një periudhë 3 vjeçare.

b) Kur deklaratat e bëra tek Formulari i Deklarimit të Ndryshimeve janë të rreme, farmacistit që kryen funksionin e drejtuesit teknik i hiqet kjo e drejtë për një periudhë 3 vjeçare.

c) Kur në farmaci gjendet, në mënyrë të përsëritur, duke shërbyer një farmacist pa qenë anëtar i Urdhrit të Farmacistëve, farmacistit që kryen funksionin e drejtuesit teknik I hiqet kjo e drejtë për një periudhë 1 vjeçare.

Duke e konsideruar ruajtjen e cilësisë së lartë të shërbimit si një të drejtë dhe detyrë të përbashkët, të gjithë koleget janë të lutur të respektojnë rregullat dhe normat në fuqi si dhe të percjellin, prane UFSH në mënyrë shkresore ose elekronike rastet e shkeljeve të rënda.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin,
Ju urojmë punë të mbarë!
Të nderuar kolegë,

PËRDORIMI I ANTIBIOTIKËVE TË KLASËS SË FLOURKINOLONE DUHET TË KUFIZOHET
EMA ka rivlerësuar efektet e padëshiruara lidhur me përdorimin e antibiotikëve të klasës së Kinoloneve dhe Flourkinoloneve të administruara në rrugë orale, intravenoze ose inhalatore.
Efektet e padëshiruara të shfaqura në mënyrë të përsëritur, kanë sjellë pezullimin ose kufizimin e përdorimit të antibiotikeve të klasave Kinolone dhe Flourkinolone.

Komiteti i Barnave për Përdorim të Vlerësimit Human të EMA (CHMP) ka konfirmuar rekomandimin e Komitetit të Vlerësimit të Riskut për Farmakovigjilencë (PRAC) dhe ka arritur në përfundimin që Autorizimi për tregtim i barnave që përmbajnë cinoksacina, flumekina, acid nalidiksik e acid pipemidik duhen pezulluar.

I. INFORMACIONI PËR PACIENTËT
- Barnat që i përkasin klasës së flourkinoloneve (ciprofloksacinë, levofloksacinë, moxifloksacinë, norfloksacinë, pefloksacinë, prulifloksacinë dhe rufloksacinë) mund të shkaktojnë efekte të padëshiruara nga përdorimi i përsëritur ose për një kohë te gjatë duke prekur tendinat, muskujt, artikulacionet, sistemi nervor...

Lexojeni të plotë

Të nderuar kolegë,

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, bazuar në ligjin Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik, ka miratuar Formularin e ri të Raportimit të Efekteve të Padëshiruara, përshtatur sipas formatit Ndërkombëtar ICH (E2B), i cili ka hyrë në fuqi dhe është i detyrueshëm të plotësohet nga të gjithë profesionistët e shëndetësisë dhe mbajtësit e autorizimit për tregëtim, në rast të sinjalizimit të një efekti të padëshiruar apo cdo problem lidhur me barin.
Ky formular nuk mund të plotësohet nga pacientët.
Në rast raportimesh nga pacientët, farmacistët janë të lutur të plotësojnë formularin e raportimit, në funksion të përmbushjes së objektivit të përbashkët që është mbrojtja e shëndetit të popullatës.
Për cdo paqartësi në lidhje me plotësimin e rubrikave të formularit dhe dorëzimin e tij, jeni të lutur ti drejtoheni Sektorit të Farmakovigjilencës pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ose në adresën elektronike farmakovigjilenca@akbpm.gov.al

Formulari i Raportimit per dyshime ndaj nje efekti te padeshiruar te barit

RREGULLORE MBI PRAKTIKAT E RUAJTJES DHE SHPËRNDARJES SË MIRË TË BARNAVE

Miratuar me Urdhrin e Ministrit Nr.660 Datë 20.09. 2018

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi dhe fusha e zbatimit

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i praktikave të ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave, duke përshkruar masat e veçanta, që konsiderohen të përshtatshme për ruajtjen dhe transportimin e barnave.

2. Kjo rregullore përcakton mënyrat e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave nëpërmjet përcaktimit të kushteve,të cilave duhet t’iu përmbahet çdo tregtues me shumicë në Republikën e Shqipërisë.

3. Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore është institucioni përgjegjës për kontrollin e çdo veprimtarie në fushën farmaceutike dhe zbatimin e kësaj rregulloreje.

Lexojeni të plotë
KUJTESË!

Të nderuar anëtarë ,
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë , njofton çdo farmacistë që ka kontratë punësimi në pozicionin e Drejtuesit Teknik , apo Farmacistit të punësuar , në Farmaci, Importues & Shpërndarës, Prodhues farmaceutik, apo i punësuar në shtet, se:
Kur ndërpret kontratën e punës me subjektin për të cilin i është lëshuar një Certifikatë për Ushtrimin e Profesionit të farmacistit sipas kontratës së punës, duhet që brenda muajit të ndërprerjes së kontratës së punës , të depozitojë pranë Urdhrit dokumentat e mëposhtme:
1- Çertifikatën origjinale të lëshuar nga Urdhëri.
2- Pagesën e kuotizacioneve deri në momentin e ndërprerjes së kontratës së punës.
3- Formularin e ndryshimeve .
Qëllimi i dorëzimit të këtyre dokumentave është shmangia e detyrimeve financiare për periudhën që nuk ka kontratë punësimi si dhe shmangia e të gjitha përgjegjësive profesionale. E njëjta procedurë vlen edhe për rastet e fillimit të lejes së lindjes. Në rast të mos dorëzimit të dokumentave të mësipër për çdo muaj do ju lindë detyrimi financiarë i kuotizacioneve sipas pozicionit të punës.
Të gjithë këto dokumenta mund të dorëzohen personalisht , nga të afërm ose me postë.
Faleminderit për mirëkuptimin,
Financa e UFSH-së, Tiranë, 05/01/2018


Të nderuar kolegë!

Referuar shkreses Nr. 4873/1 Prot, datë 16.12.2017, të ardhur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në lidhje me interpretimin mbi kriteret që duhet të plotësojë drejtuesi teknik i prodhuesit farmaceutik ju bëjmë me dije se:
Për të marrë autorizimin e prodhimit të barnave, kërkuesi duhet të ketë në dispozicion të paktën një person të kualifikuar në funksionin e drejtuesit teknik, sipas kritereve të përcaktuara në parimet dhe udhëzimet e miratuara të praktikës së mirë. Personi i kualifikuar duhet të ketë një eksperiencë praktike, të paktën, dy vjet në industrinë farmaceutike ose në analizat cilësore të barnave, analizat sasiore të lëndës aktive dhe në testimet dhe verifikimet e nevojshme që garantojnë cilësinë e barit.


Të nderuar kolegë!

Shoqata e Urdhrave të Farmacistëve të Europës jug-lindore ku bën pjesë dhe Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, në bashkëpunim me kompaninë Data Status ofrojnë për të gjithë farmacistët e vendeve anëtare të kësaj shoqate projektin Lexi Comp. Ky projekt ka për qëllim t’iu vijë në ndihmë Farmacistëve, për rritjn e cilësisë dhe sigurisë gjatë ofrimit të shërbimit farmaceutik duke iu vënë në dispozicion njohuri më të zgjeruara mbi ndërveprimet e barnave, efektet anësore, kombinimin e terapive të ndryshme, dozimin e barnave, sëmundje të ndryshme, si dhe mundëson akses ndaj monografive, studimeve dhe kërkimeve më të fundit në fushën farmaceutike.
Ky program do ju ofrohet falas për një periudhe një mujore të gjithë Farmacistëve antarë të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë.
Më poshtë do të gjeni instruksionet se si aplikohet ky program.
Materialet dhe programi janë në gjuhën angleze.
Material mbi përdorimin e programit: (Materiali ne pdf)
URL: Kliko per ta hapur
USERNAME: komora
PASSWORD: AzJaEHAV
Fjala Përshëndetëse e Presidentes Diana Toma, më 25 Shtator, për Ditën Botërore të Farmacistëve

Të nderuar pjesëmarrës!
Shpeshherë, jemi mbledhur në ditë dhe data të ndryshme, për të sjellë pranë njeri- tjetrit, e për të ndarë me njëri-tjetrin, copëza të përvojave profesionale, të arritjeve teknologjike- farmaceutike, mendime dhe propozime, për të cuar edhe më përpara zhvillimin e sektorit tonë, por për herë të parë po mblidhemi në një datë si kjo e sotmja, për t’u fokusuar te figura, e cila përmban shpirtin e profesionit që ne përfaqësojmë e që është ajo e farmacistit...
Lexojeni të plotë
Njoftim

Bazuar në Shkresës Nr. 3329/1 Prot, datë 04.08.2017 të dalë nga Ministria e Shëndetësisë, drejtuar Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, referuar neneve 29 dhe 40 të ligjit Nr. 105/2014, datë 31.07.2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, i ndryshuar,
1. Përvoja e punës që duhet të ketë një farmacist për të qenë drejtues teknik i një subjekti farmaceutik duhet të jetë me kohë të plotë .
2. Drejtuesi teknik i një subjekti farmaceutik e ushtron këtë rol vetëm për një farmaci me kohë të plotë .