Njoftime

Njoftim për kuotat Dhjetor 2018

KUJTESË !

 PËR  LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit,

Njoftohen të  gjithë  Farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që nuk kanë paguar kuotat ndaj Urdhërit,se afati i fundit i likujdimit të detyrimeve  është   data 31 Dhjetor  2018.

Mos likujdimi i detyrimeve brenda afatit,  do tju përballë  me sanksionet e Vendimit të  Këshillit Kombëtarë nr.10  datë 29/05/2015.

 Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:


Banka  Kombëtare Tregtare  (BKT)             
Nr. llog. 4010 69623   
IBAN:AL6820511014069623CLTJCLALLA       Lekë       

CREDINS  BANK                                         
Nr. llog. 00000338610      Lekë     

RAIFFEISEN  BANK                                   
Nr. L log. 0100805804
IBAN:      AL93202110130000000100805804    Lekë               

ZYRA E FINANCËS 

             

4

DHjetor 2018