Njoftime

Kujtesë, Për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj urdhërit

KUJTESË !

Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit, 

Njoftohen të  gjithë  farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që nuk kanë paguar kuotat ndaj Urdhërit, se afati i likujdimit të detyrimeve për vitin 2022 dhe detyrimet e prapambetura është data 31 Dhjetor 2022. 

Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:

Banka Kombëtare Tregtare  (BKT) 

Nr. llog. 4010 69623   

IBAN: AL68 2051 1014 0696 23CL TJCL ALLA    (Lekë)

CREDINS BANK

Nr. llog. 00000338610

IBAN: AL26 2121 1009 0000 0000 0033 8610     (Lekë)

RAIFFEISEN  BANK

Nr. llog. 0100805804

IBAN: AL93 2021 1013 0000 0001 0080 5804    (Lekë)

 

ZYRA E FINANCËS

Nëntor  2022

22

Nentor 2022