Njoftime

KUJTESË ! PËR LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

KUJTESË !

 PËR   LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit, 

Njoftohen të  gjithë  farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që nuk kanë paguar kuotat ndaj Urdhërit,se afati  i likujdimit të detyrimeve  për vitin 2022 dhe detyrimet e prapambetura është  data 31 Mars 2023.

Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:

 

ZYRA E FINANCËS

Mars  2023                                   

24

Mars 2023