Njoftime

Njoftim për përsëritësit e vlerësimit të aftësimit praktik (vap), sezoni Tetor 2022

Njoftohen përsëritësit, që dëshirojnë t’i nënshrohen Vlerësimit të Aftësimit Praktik, që  të dërgojnë brenda datës 05 shtator 2022, dorazi ose të skanuara, në adresën e e-maili: praktika@ufsh.org.al 

 

  1. KËRKESËN:  

https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2015/mar/6/kerkesa-per-ritestim.pdf 

 

  1. MANDATIN E PAGESËS: 

https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2015/mar/6/fature-per-perseritje-te-provimit-te-praktikes-profesionale.pdf 

 

(Origjinalet do dorëzohen ditën e VAP) 

 

Grafiku i zhvillimit të provimit do të komunikohet me rrugë telefonike ose elektronike (e-mail)

 

3

Gusht 2022