NJOFTIM I PËRBASHKËT PËR SHTYP

Të nderuar tatimpagues që operoni në fushën e tregtimit të produkteve farmaceutike,
Me qëllim sqarimin e çdo paqartesie të subjekteve tatimpagues si dhe shmangien e abuzimeve apo keqinterpretimeve, DPT, FSDKSH dhe Urdhri i Farmacistit e vlerësojnë të nevojshme daljen me një sqarim të përbashket për këtë shqetësim.

Si kundër jeni në dijeni, ligji Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkulllimit” i ndryshuar, i fillon efektet sipas fashave si vijon:

► për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.
► për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.
► për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit, pavarësisht përgjegjësisë tatimore apo qarkullimit vjetor të realizuar, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 shtator 2021.
► Nga ana e Urdhrit të Farmacistit, Fondit të Sigurimit të Detyrueshem të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), dhe subjekteve tatimpagues që operojnë në këtë sektor është ngritur një shqetësim lidhur me trajtimin e transaksioneve të lidhura me rimbursimin e ilaceve të rimbursueshme nga ana e FSDKSH për efekt të procesit të fisklaizimit.

Lidhur me këtë problematikë sqarojmë se, në kuptim të kuadrit ligjor rregullues në fuqi, transaksione B2G (subjekte të pikës a) të dispozitës së sipërcituar) janë transaksionet që paguhen nga institucionet buxhetore, kryesisht në vijim të një procedure standarte prokurimi.

Rimbursimet e faturave mjekësore nuk paguhen nëpërmjet thesarit, por paguhen nga fondet e FSDKSH. Për rrjedhojë transaksionet midis FSDKSH dhe farmacive janë transaksione efektet e fiskalizimit për të cilat fillojnë nga data 1 korrik 2021.

Subjektet që operojnë në fushën e tregtimit të produkteve farmaceutike mbartin detyrimin të fiskalizohen dhe të respektojnë procedurat ligjore të sipërcituara që prej datës 01 janar 2021, vetëm nëse kanë një marrëdhënie kontraktore me një entitet publik dhe shlyerja e transaksioneve objekt kontrate kryhet nëpermjet degëve të thesarit.

Drejtoria e përgjithshme e tatimeve - njoftim i përbashkët për shtyp
Të nderuar kolegë!

Vendimi Nr. 2992, i Gjykatës Administrative të shkallës së parë, Tiranë, zgjidh ngërcin e krijuar nga vendimet e mëparshme të kësaj gjykate, ndaj Këshilli Kombëtar i UFSH-së ka vendosur të shfuqizojë vendimin Nr. 1, datë 27.11.2020. Urdhri i Farmacistëve do të vijojë me procedurat për pajisje me leje ushtrimi profesioni në funksionin e drejtuesit teknik për të gjithë farmacistët që plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcaktuara në ligj dhe në Statut.
Të nderuar kolegë!

Faleminderit të gjithë farmacistëve të cilët u rregjistruan në kohë në aktivitetin në distancë, me titull “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020- Pjesa 2”.

Kreditet e këtij aktiviteti nuk do t’i njihet asnjë pjesemarresi, i cili nuk e gjen emrin në listen e mëposhtëme dhe që nuk ka mbyllur detyrimet financiare ndaj UFSH për vitin 2020.

KUJDES!
Ju NUK do të merni një e-mail i cili Ju fton në aktivitet për shkak të vështirësive që solli ky proces.
Për të hyrë në aktivitet duhet të klikoni linkun ne krahë të emrit Tuaj.

Ju lutem gjeni bashkëlidhur, linkun për pjesëmarrje ne klasat përkatëse!

Lista e të rregjistruarve
Të nderuar kolegë!

Urdhri Farmacistëve të Shqipërisë do të organizojë online Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 – Pjesa 2”.

Aktiviteti do të zhvillohet nga data 18 deri më 23 dhjetor 2020 dhe është në proces akreditimi për 6 kredite. Për informacione të mëtejshme do të njoftoheni në mënyrë periodike. Pjesemarrësit në këtë aktivitet, anëtarë të UFSH, duhet të kenë likujduar kuotizacionet vjetore ndaj UFSH, për vitin 2020 (të vërtetuar me mandatin e bankës, të cilin duhet ta ngarkoni gjatë procesit tëregjistrimit). Për pjesëmarrësit të cilët nuk e ushtrojnë profesionin aktualisht dhe kanë dorëzuar certifikatën pranë UFSH-së, aktiviteti ofrohet kundrejt një pagese prej 1000 lekë (të reja), prandaj në momentin e regjistrimit duhet të ngarkoni kopjen e mandat pagesës.

Aktiviteti do të zhvillohet në platformën Google Classroom, prandaj duhet të jeni të pajisur me një adresë “gmail” dhe të bëni regjistrim paraprak në linkun e mëposhtëm nga data 14 deri më datë 16 dhjetor 2020:

Farmacistët anëtarë aktiv që janë regjistruar dhe kanë ndjekur aktivitetin “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 – Pjesa 1” të regjistrohen në link-un: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXf3QycX6Oc9P__YCacr10o7gwTU88Bx0iEshRggrbqqpOXA/viewform

Farmacistët qënuk janë regjistruar dhe nuk kanë ndjekur aktivitetin “Aktivitete të Edukimit në Vazhdim, Trimestri i Fundit 2020 – Pjesa 1” si dhe farmacistët anëtarë pasiv (që kanë dorëzuar certifikatën pranë UFSH) të regjistrohen në link-un: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhkB0iL4RYJ-KonCJ_W70jb5Od8kbXKXyxXBjWgl5x3L-0jA/viewform
KUJTESË !

PËR LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

Mbështetur në nenin 8, pika 2/a, e Ligjin Nr.9150, datë 30/10/2003 “Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” (i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit,

Njoftohen të gjithë Farmacitët, anëtarë aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, se afati i fundit i likujdimit të detyrimeve të kuotave për vitin 2020 është data 31 Dhjetor 2020.

Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të dytë në numërat e llogarisë:ZYRA E FINANCËS
Të nderuar kolegë!

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, në datë 07 korrik 2020, do të përsërisis leksionin online me titull “Farmacisti dhe përkujdesja në kushtet e pandemisë COVID – 19; Udhëzimet e FIP” në proces akreditimi për 6 kredite.

Të gjithë anëtarët e UFSH që janë të interesuar, janë të lutur të rregjistrohen në linkun e mëposhtëm deri në datën 3 korrik 2020 ora 12:00. Në këtë aktivitet mund te marin pjesë përsëri të gjithë pjesëmarrësit të cilët nuk mundën të përfitonin kreditet herën e parë (pra qe kishin marre me pak se 70 pike ne testin e zhvilluar).

Duke qenë se aktiviteti do të zhvillohet në platformën Google Classroom, është e detyrueshme te jeni të pajisur me një adresë emaili në “gmail” dhe më tej të pranoni ftesën e cila do ju vije nga adresa edukimnevazhdim@ufsh.org.al.

Kujtesë!

Pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve në ligjin “Për kujdesin shëndetësorë ne RSH”, të gjithë farmacitët të cilët e ushtrojnë profesionin, duhet të mbledhin 15 kredite për çdo vit.

Veçanërishtë e vlefshme për të antrësuarit gjatë muajit qershor 2019 të cilët plotësojnë vitin e parë të ushtrimit të profesionit.

Regjistrimi
Mbi problematikat e sistemit farmaceutik

I nderuar Z. Kryeministër,
E nderuar Znj. Ministre,
Duke marrë shkas nga grumbullimi i problematikave në sektorin farmaceutik, referuar veçanërisht farmacive të rrjetit të hapur, në mënyrë të përmbledhur duam jo vetëm ti parashtrojmë ato, por dhe të japim vlerësimin tonë lidhur me shkakun dhe pasojat që ato kanë krijuar. Këto problematika që tashmë vijnë në formë të përmbledhur i janë bërë me dije insitucionit kompetent për shëndetësinë dhe Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë ndër vite, nga ana e Urdhrit të Farmacistëve si institucioni me detyrimin ligjor për të garantuar cilësinë e shërbimit farmaceutik për qytetarin shqiptar.
Asnjëherë nuk u ndërhy për marrjen e masave për parandalimin e tyre, asnjëherë nuk u ndërhy kur problemet në këtë sektor filluan të japin pasojat e tyre negative e për pasojë, sot situata është agravuar si rezultat i kompleksitetit të problematikave dhe efektit domino të tyre.

Mbi problematikat e sistemit farmaceutik (E PLOTË)
NJOFTIM PËR NDIHMËS FARMACISTËT

Për shkak të situatës së krijuar si pasojë e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, në pamundësi për të bërë rakordimet me Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim mbi plotësimin e detyrimit ligjor të përcaktuar në nenin 33, të ligjit Nr. 10107, datë 30.03.2009, “Për kujdesin shëndetësor në RSH” e për pasojë në pamundësi të pajisjes me leje të ushtrimit të profesionit për ndihmës farmacistët, Këshilli Kombëtar,

VENDOSI:

Të shtyjë afatin e vlefshmërisë së certifikatave për ndihmës farmacistët që e ushtrojnë profesionin pranë agjencive farmaceutike deri më datë 30.09.2020.
Ky vendim hyn në fuqi më datë 1 prill 2020.


Diana TOMA
PRESIDENT
Lista e barnave të emergjencës në Evropë 2020(Shkarko PDF)
NJOFTIM

Të nderuar kolegë,
Në kuadër të masave të marra në të tërë vendin me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID­19, ju njoftojmë se, të gjitha aplikimet do kryhen nëpërmjet postës. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikimin duhet të dërgohet i skanuar në adresën e email­it info@ufsh.org.al, në të njëjtën kohë duhet të dërgoni me postë rekomande dokumentacionin origjinal në adresën e UFSH-së (rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë).
Më poshtë do të gjeni shkresën përcjellëse e cila duhet të plotësohet dhe do të shoqërojë dokumentacionin e dërguar nga ana juaj.
Shkresë përcjellëse
Zyra UFSH
NJOFTIM

Të nderuar kolegë,
Ju njoftojmë se në datat 24, 26, 27, 30, 31 dhjetor 2019, do të kryhet shpërndarja e certifikatave të reja.
Certifikatat e rajoneve do të shpërndahen nga Presidentet e Rajoneve, kurse certifikatat për Rajonin e Tiranës do të shpërndahen pranë Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë. Në momentin e tërheqjes cdo farmacist duhet të ketë me vete detyrimisht certifikatën e vjetër, e cila do të dorëzohet dhe një mjet identifikimi. Certifikatat do të tërhiqen personalisht nga farmacisti. Të gjithë farmacistë që janë njoftuar se kanë patur mungesë dokumentacioni, në momentin që do tërheqin certifikatën duhet të bëjnë plotësimin e tij.
Ju Faleminderit!
KUJTESË MBI PROCESIN E RICERTIFIKIMIT

Të nderuar kolegë, bazuar në dokumentacionin e përpunuar deri më tani, rezulton se një numër i konsiderueshëm farmacistësh (drejtues teknikë apo të punësuar) nuk kanë aplikuar për ricertifikim.
Njoftohen të gjithë kolegët që nuk kanë dorëzuar akoma dokumentacionin për riçertifikim ta kryejnë këtë proces brenda datës 15 Nëntor 2019.
Vonesat e dorëzimit të dokumentacionit përtej këtij afati mund të sjellë mospajisjen me Certifikata brenda datës 31.12.2019.
Gjithashtu, ju bëjmë me dije se ricertikimi i drejtuesit teknik të subjektit farmaceutik është i detyrueshëm në mënyrë që të operohet edhe me farmacistët e punësuar.

Shkarko Formularin e Riçertifikimit
Shkarko Vetëdeklarimin (vetëm për drejtuesin teknik)
Njoftimin i Agjencise Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore

Në vijim të komunikimeve në lidhje me barin me lëndë aktive “Ranitidinë”pas lajmërimeve për këshillim të zëvendësimit të këtij bari me alternativave të tjera, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ka marrë masa shtesë për një parandalim të mundshëm, duke tërhequr nga tregu të gjitha prodhimet e barnave me princip aktiv “Ranitidinë” për përdorim. Përveç fazës këshilluese për përdorimin e barnave alternativë, Agjencia u kërkon të gjitha institucioneve shëndetësore (spitale publikë, spitale privatë dhe qendra shëndetësore) të mos e përdorin këtë medikament gjatë trajtimeve, si dhe mjekëve të mos e përshkruajnë në recetë.
Një pjesë e distributorëve farmaceutikë të cilët kanë importuar barin me lëndë aktive “Ranitidinë” kanë filluar tërheqjen vullnetare të tij nga tregu, ku mes tyre është edhe bari “Zantac” me MAH-Glaxo Wellcome UK, ndërkohë që pjesës tjetër i kërkohet marrja e masave të menjëhershme për tërheqja e tij nga tregu farmaceutik.
Me anë të Urdhrit të Mjekut dhe Urdhrit të Farmacistit, por edhe njoftimeve të bëra në rrugë elektronike, profesionistëve të shëndetit u është kërkuar të pezullojnë dhënien e këtyre barnave, deri në një njoftim të dytë zyrtar nga institucionet ndërkombëtare të barnave.
Në të njëjtën kohë, Agjencia ka nisur kontrollet e menjëhershme tek subjektet farmaceutike si dhe farmacitë e rrjetit të hapur për zbatimin e këtij njoftimi. Në rast të konstatimit të tregtimit të këtij bari, ndaj subjekteve do të merren masa sipas ligjeve në RSH.
NJOFTIM MBI PROCESIN E RIÇERTIFIKIMIT

Njoftohen të gjithë kolegët që kanë përmbushur numrin e detyrueshëm të krediteve për ciklin 2015 - 2018, se dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm për kryerjen e procesit të riçertifikimit, do të kryhet në periudhën 24 Qershor - 31 Korrik 2019.
Farmacistët që ushtrojnë aktivitetin në rajonin e Tiranës, do ta dorëzojnë dokumentacionin pranë zyrës së UFSH.
Farmacistët që ushtrojnë profesionin në Rajone, do ta dorëzojnë dokumentacionin pranë Presidentëve të Këshillave Rajonalë.
Për shkak të volumit të konsiderueshëm të punës që nevojitet për kryerjen e këtij proçesi, lutemi që dokumentacioni i kërkuar të dorëzohet i plotë dhe në afatet e përcaktuara.

Shkarko Formularin e Riçertifikimit
Shkarko Vetëdeklarimin (vetëm për drejtuesin teknik)
Të nderuar kolegë,

Ju informojmë se pas negociatave të zhvilluara ndërmjet përfaqësuesve të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë dhe përfaqësuesve të Fondit, është hartuar kontrata përfundimtare Fond – Farmaci 2019. Urdhri i Farmacistëve mbështetur në propozimet e bëra nga kolegët farmacistë, përfaqësues të Këshillave Rajonalë, propozoi pranë Fondit ndryshimin e pikave të cilat u vlerësuan penalizuese dhe jo ne favor të Farmacistëve. Vlen të theksohet se një nga pikat që i përket kritereve për lidhjen e kontratave, e cila është kundërshtuar që në vitin 2015 “Nuk lidhet kontratë me farmacistë të cilat janë në proces gjyqësor me Fondin/Drejtorinë Rajonale”, është rrëzuar dhe tashmë cdo farmacist i cili pretendon se i janë cënuar të drejtat nga Fondi mund të ndjeki rrugën ligjore për rivendosjen e të drejtave të shkelura, pa u penalizuar me moslidhje kontrate me Fondin. Pikat më kryesore që u propozuan dhe u morrën në konsideratë nga Fondi, duke u pasqyruar në kontratën F 2019 janë:
1. “Në rastin e ndryshimit të licencës së QKB, të NIPT-it/NUIS, të personit fizik/ortak i vetëm/administrator/përfaqësues ligjor, të drejtuesit teknik, të farmacistëve të punësuar dhe të adresës së saj, Farmacia duhet të njoftojë me shkrim DRF brenda 5 ditëve…” Afati nga 5 ditë është bërë 7 ditë pune. Gjithashtu është hequr masa “Për mos deklarim të çdonjërit nga detyrimet e kësaj pike, pas afatit kohor të përcaktuar deri në fund të muajit pasardhës farmacisë nuk i rimbursohet vlera e recetave të ekzekutuara”
2. “Dokumentacioni i farmacisë duhet të qëndrojë në farmaci, gjatë kontrollit të ushtruar nga DRF, dokumentacioni i munguar duhet të rikthehet në farmaci brenda ditës”, kjo pikë është ndryshuar dhe është bërë brenda 24 orëve
3. Është hequr vlera 100 lekë për cdo recetë.
4. “Farmacia kontrollohet me inventarizim për barnat e listës nga DRF,përfshirë dhe kontrollin për periudhat e mëparshme por jo më shumë se 2 (dy) herë në vit”, kjo pikë pas propozimeve tona është bërë dy herë në 12 muaj.
5. “Farmacia kontrollohet nga DRF/Fondi për periudhën e mëparshme të kontraktuar bazuar në detyrimet dhe sanksionet që i përkasin asaj periudhe. Kontrolli do te kryhet vetëm për periudhën pas kontrollit të fundit me inventar, ndersa për barnat e rimbursueshme të cilat nuk janë kontrolluar në kontrollin e fundit me inventar, merret si periudhë e fundit iventari dorezuar me hyrjen ne fuqi te listës së barnave që rimbursohen per ate periudhe.
Farmacisë në çdo rast do t’i zbritet nga rimbursimi vlera përkatëse e përfituar padrejtësisht, pavarësisht nga arsyet dhe nga koha në të cilën konstatohet kjo diferencë”.
Kjo pikë pas propozimeve të UFSH, u formulua si mëposhtë: “Farmacisë ti vihet në dispozicion një urdhër pagesë mbi detyrimin e përfituar padrejtësisht. Per mospagim te detyrimit brenda afatit te percaktuar,Farmacisë do t’i zbritet nga rimbursimi vlera përkatëse e përfituar padrejtësisht, pavarësisht nga arsyet dhe nga koha në të cilën konstatohet kjo diferencë”
6. “Farmacia duhet të dorëzojë (vetëdeklarojë) inventarin e gjendjes fizike të barnave të listës që rimbursohen, të regjistruar në programin e-Rx, të printuar të firmosur dhe vulosur në çdo fletë,
d) në çdo rast tjetër kur kërkohet nga DRF”. Tashmë DRF duhet të specifikojë datën dhe kohën e printimit të inventarit.
7. “Për çdo shkelje nga ana e Farmacisë të detyrimeve të saj të parashikuara në pikën 4, të nenit 5, “Performanca dhe dokumentacioni”, Farmacia gjobitet në masën 2 000 lekë”. Kjo pikë është hequr.
8. “Për shkelje nga ana e Farmacisë, të pikës 5, shkronja b), neni 14 “Dorëzimi dhe regjistrimi i të dhënave”, për vonesë në regjistrimin e të dhënave hyrje-dalje online pas afatit të 5 ditëve, në programin e Fond-it, Drejtoria Rajonale vendos gjobë në masën 200 lekë për çdo faturë hyrje ose dalje”. Afati do të jetë 5 ditë pune dhe masa e gjobës nga 200 lekë për cdo faturë është bërë 100 lekë.
9. “Kur nga kontrolli i ushtruar konstatohet se në mjediset e Farmacisë mbahen barna të LBR te skaduara (të pa veçuara nga barnat e tjerë dhe të pa shoqëruara me etiketën përkatëse me mbishkrimin të skaduara/jashtë përdorimit), Farmacia paguan kusht penal në masën 10,000 lekë, per çdo kuti”. Masa e gjobës nuk do të jetë 10.000 lekë për cdo kuti sic ishtë parashikuar.
10. “Kur fletëdaljet janë gjendje në Farmaci, por nuk janë të regjistruara në regjistër brenda kohës së 5 ditëve nga data e lëshimit, vendoset gjobë në masën 2,000 lekë për çdo faturë (fletëdalje)”. Afati nga 5 ditë është bërë 5 ditë pune.
11. “Kur nga kontrolli rezulton se Farmacia është rimbursuar padrejtësisht më tepër (kjo për arsye të vendosjes së kodit të gabuar të barit, në recetë), Farmacia paguan vlerën e përfituar padrejtësisht si dhe kusht penal prej 10,000 lekë”. Kjo pikë është hequr nga kontrata.
12. “Në rast të mbarimit të afatit të kontratës dhe mos aplikimit për rilidhje në vazhdimësi farmacia nuk gëzon të drejtën e lidhjes së kontratës për një periudhë 1 vjeçare”. Në këtë pikë është specifikuar që farmacia nuk gëzon të drejtën e lidhjes së kontratës për një periudhën 1 vjecare në rast se nuk aplikon për rilidhje dhe nuk njofton DRF.
Të nderuar kolegë,

Më datë 02.05.2019, me anë të shkresës Nr. 2290/3, datë 30.04.2019, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore na bën me dije për tërheqjen e barit “Ponstan shurup 50 mg/ml”, nga MAH (prodhuesi) dhe distributor farmaceutik, të cilët importojnë këtë bar, si pasojë e tejkalimit të niveleve të ekspozimit ditor të lejuar për Plumb dhe Lithium.

Agjencia nëpërmjet strukturave të saj do të nisë kontrollet në subjektet farmaceutike dhe në rast të konstatimit të tregëtimit të “Ponstan shurup 50 mg/ml”, do të marrë masa në zbatim të legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Njoftohen të gjithë farmacistët që kanë gjendje stok të këtij bari, të mos e tregëtojnë dhe ta kthejnë atë pranë distributorit të autorizuar. Ju Faleminderit!
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë


PRESIDENTE
Diana TOMA
Të nderuar kolegë,

Pranë UFSH vijojnë të përcillen ankesa nga individë, institucione dhe media mbi kequshtrime të profesionit në disa subjekte farmaceutike, që kanë të bëjnë me dhënien e shërbimit farmaceutik nga persona që nuk e kanë të drejtën e ushtrimit të profesionit të farmacistit.

Për këtë arsye Urdhri i Farmacistëve, nëpërmjet strukturave përkatëse do kryejë mbikëqyrje profesionale në subjektet farmaceutike, me qëllim evidentimin dhe marrjen e masave ndaj çdo shkelje që cënon rëndë cilësinë e shërbimit dhe shëndetin e popullatës.

Ju rikujtojmë se bazuar në nenin Neni 6 të Ligjit Nr. 9150, datë 30.10.2003, ‘Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, “1. Asnjë individ nuk mund ta ushtroje profesionin e farmacistit në Republikën e Shqipërisë, pa qenë anëtar i Urdhrit të Farmacistëve. 2. Punëdhënësit në institucionet a ndërmarrjet shtetërore ose publike dhe në subjektet private ndalohen t'i punësojnë ata në kundërshtim me këtë dispozitë”

Gjithashtu në Nenin 40 pika 3 të Ligjit Nr. 105/2014, Datë 31.07.2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, përcaktohet se “Drejtuesi teknik i farmacisë është përgjegjës për të gjithë veprimtarinë teknike dhe profesionale që zhvillohet në farmaci”

Funksioni i drejtuesit teknik është mbi të gjitha përgjegjësi ligjore dhe profesionale, prandaj ju këshillojmë që përpara se të firmosni për këtë funksion të siguroheni se subjekti farmaceutik do ta kryejë aktivitetin konform legjislacionit farmaceutik në fuqi.

Në rastet kur drejtuesi teknik konstaton se subjekti farmaceutik nuk i zbaton normat ligjore duhet të ndërpresë marrëdhëniet e punës dhe të informojë organet kompetente.

Masat që merren ndaj shkeljeve të rënda të legjislacionit farmaceutik janë të parashikuara në Nenin 19 të Statutit të Urdhrit, konkretisht:

a) Kur në farmaci gjendet duke shërbyer një person jo farmacist, farmacistit që kryen funksionin e drejtuesit teknik i hiqet kjo e drejtë për një periudhë 3 vjeçare.

b) Kur deklaratat e bëra tek Formulari i Deklarimit të Ndryshimeve janë të rreme, farmacistit që kryen funksionin e drejtuesit teknik i hiqet kjo e drejtë për një periudhë 3 vjeçare.

c) Kur në farmaci gjendet, në mënyrë të përsëritur, duke shërbyer një farmacist pa qenë anëtar i Urdhrit të Farmacistëve, farmacistit që kryen funksionin e drejtuesit teknik I hiqet kjo e drejtë për një periudhë 1 vjeçare.

Duke e konsideruar ruajtjen e cilësisë së lartë të shërbimit si një të drejtë dhe detyrë të përbashkët, të gjithë koleget janë të lutur të respektojnë rregullat dhe normat në fuqi si dhe të percjellin, prane UFSH në mënyrë shkresore ose elekronike rastet e shkeljeve të rënda.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin,
Ju urojmë punë të mbarë!
Të nderuar kolegë,

PËRDORIMI I ANTIBIOTIKËVE TË KLASËS SË FLOURKINOLONE DUHET TË KUFIZOHET
EMA ka rivlerësuar efektet e padëshiruara lidhur me përdorimin e antibiotikëve të klasës së Kinoloneve dhe Flourkinoloneve të administruara në rrugë orale, intravenoze ose inhalatore.
Efektet e padëshiruara të shfaqura në mënyrë të përsëritur, kanë sjellë pezullimin ose kufizimin e përdorimit të antibiotikeve të klasave Kinolone dhe Flourkinolone.

Komiteti i Barnave për Përdorim të Vlerësimit Human të EMA (CHMP) ka konfirmuar rekomandimin e Komitetit të Vlerësimit të Riskut për Farmakovigjilencë (PRAC) dhe ka arritur në përfundimin që Autorizimi për tregtim i barnave që përmbajnë cinoksacina, flumekina, acid nalidiksik e acid pipemidik duhen pezulluar.

I. INFORMACIONI PËR PACIENTËT
- Barnat që i përkasin klasës së flourkinoloneve (ciprofloksacinë, levofloksacinë, moxifloksacinë, norfloksacinë, pefloksacinë, prulifloksacinë dhe rufloksacinë) mund të shkaktojnë efekte të padëshiruara nga përdorimi i përsëritur ose për një kohë te gjatë duke prekur tendinat, muskujt, artikulacionet, sistemi nervor...

Lexojeni të plotë

Të nderuar kolegë,

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, bazuar në ligjin Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik, ka miratuar Formularin e ri të Raportimit të Efekteve të Padëshiruara, përshtatur sipas formatit Ndërkombëtar ICH (E2B), i cili ka hyrë në fuqi dhe është i detyrueshëm të plotësohet nga të gjithë profesionistët e shëndetësisë dhe mbajtësit e autorizimit për tregëtim, në rast të sinjalizimit të një efekti të padëshiruar apo cdo problem lidhur me barin.
Ky formular nuk mund të plotësohet nga pacientët.
Në rast raportimesh nga pacientët, farmacistët janë të lutur të plotësojnë formularin e raportimit, në funksion të përmbushjes së objektivit të përbashkët që është mbrojtja e shëndetit të popullatës.
Për cdo paqartësi në lidhje me plotësimin e rubrikave të formularit dhe dorëzimin e tij, jeni të lutur ti drejtoheni Sektorit të Farmakovigjilencës pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ose në adresën elektronike farmakovigjilenca@akbpm.gov.al

Formulari i Raportimit per dyshime ndaj nje efekti te padeshiruar te barit

RREGULLORE MBI PRAKTIKAT E RUAJTJES DHE SHPËRNDARJES SË MIRË TË BARNAVE

Miratuar me Urdhrin e Ministrit Nr.660 Datë 20.09. 2018

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi dhe fusha e zbatimit

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i praktikave të ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave, duke përshkruar masat e veçanta, që konsiderohen të përshtatshme për ruajtjen dhe transportimin e barnave.

2. Kjo rregullore përcakton mënyrat e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave nëpërmjet përcaktimit të kushteve,të cilave duhet t’iu përmbahet çdo tregtues me shumicë në Republikën e Shqipërisë.

3. Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore është institucioni përgjegjës për kontrollin e çdo veprimtarie në fushën farmaceutike dhe zbatimin e kësaj rregulloreje.

Lexojeni të plotë
KUJTESË!

Të nderuar anëtarë ,
Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë , njofton çdo farmacistë që ka kontratë punësimi në pozicionin e Drejtuesit Teknik , apo Farmacistit të punësuar , në Farmaci, Importues & Shpërndarës, Prodhues farmaceutik, apo i punësuar në shtet, se:
Kur ndërpret kontratën e punës me subjektin për të cilin i është lëshuar një Certifikatë për Ushtrimin e Profesionit të farmacistit sipas kontratës së punës, duhet që brenda muajit të ndërprerjes së kontratës së punës , të depozitojë pranë Urdhrit dokumentat e mëposhtme:
1- Çertifikatën origjinale të lëshuar nga Urdhëri.
2- Pagesën e kuotizacioneve deri në momentin e ndërprerjes së kontratës së punës.
3- Formularin e ndryshimeve .
Qëllimi i dorëzimit të këtyre dokumentave është shmangia e detyrimeve financiare për periudhën që nuk ka kontratë punësimi si dhe shmangia e të gjitha përgjegjësive profesionale. E njëjta procedurë vlen edhe për rastet e fillimit të lejes së lindjes. Në rast të mos dorëzimit të dokumentave të mësipër për çdo muaj do ju lindë detyrimi financiarë i kuotizacioneve sipas pozicionit të punës.
Të gjithë këto dokumenta mund të dorëzohen personalisht , nga të afërm ose me postë.
Faleminderit për mirëkuptimin,
Financa e UFSH-së, Tiranë, 05/01/2018


Të nderuar kolegë!

Referuar shkreses Nr. 4873/1 Prot, datë 16.12.2017, të ardhur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në lidhje me interpretimin mbi kriteret që duhet të plotësojë drejtuesi teknik i prodhuesit farmaceutik ju bëjmë me dije se:
Për të marrë autorizimin e prodhimit të barnave, kërkuesi duhet të ketë në dispozicion të paktën një person të kualifikuar në funksionin e drejtuesit teknik, sipas kritereve të përcaktuara në parimet dhe udhëzimet e miratuara të praktikës së mirë. Personi i kualifikuar duhet të ketë një eksperiencë praktike, të paktën, dy vjet në industrinë farmaceutike ose në analizat cilësore të barnave, analizat sasiore të lëndës aktive dhe në testimet dhe verifikimet e nevojshme që garantojnë cilësinë e barit.


Të nderuar kolegë!

Shoqata e Urdhrave të Farmacistëve të Europës jug-lindore ku bën pjesë dhe Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, në bashkëpunim me kompaninë Data Status ofrojnë për të gjithë farmacistët e vendeve anëtare të kësaj shoqate projektin Lexi Comp. Ky projekt ka për qëllim t’iu vijë në ndihmë Farmacistëve, për rritjn e cilësisë dhe sigurisë gjatë ofrimit të shërbimit farmaceutik duke iu vënë në dispozicion njohuri më të zgjeruara mbi ndërveprimet e barnave, efektet anësore, kombinimin e terapive të ndryshme, dozimin e barnave, sëmundje të ndryshme, si dhe mundëson akses ndaj monografive, studimeve dhe kërkimeve më të fundit në fushën farmaceutike.
Ky program do ju ofrohet falas për një periudhe një mujore të gjithë Farmacistëve antarë të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë.
Më poshtë do të gjeni instruksionet se si aplikohet ky program.
Materialet dhe programi janë në gjuhën angleze.
Material mbi përdorimin e programit: (Materiali ne pdf)
URL: Kliko per ta hapur
USERNAME: komora
PASSWORD: AzJaEHAV
Fjala Përshëndetëse e Presidentes Diana Toma, më 25 Shtator, për Ditën Botërore të Farmacistëve

Të nderuar pjesëmarrës!
Shpeshherë, jemi mbledhur në ditë dhe data të ndryshme, për të sjellë pranë njeri- tjetrit, e për të ndarë me njëri-tjetrin, copëza të përvojave profesionale, të arritjeve teknologjike- farmaceutike, mendime dhe propozime, për të cuar edhe më përpara zhvillimin e sektorit tonë, por për herë të parë po mblidhemi në një datë si kjo e sotmja, për t’u fokusuar te figura, e cila përmban shpirtin e profesionit që ne përfaqësojmë e që është ajo e farmacistit...
Lexojeni të plotë
Njoftim

Bazuar në Shkresës Nr. 3329/1 Prot, datë 04.08.2017 të dalë nga Ministria e Shëndetësisë, drejtuar Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, referuar neneve 29 dhe 40 të ligjit Nr. 105/2014, datë 31.07.2014 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, i ndryshuar,
1. Përvoja e punës që duhet të ketë një farmacist për të qenë drejtues teknik i një subjekti farmaceutik duhet të jetë me kohë të plotë .
2. Drejtuesi teknik i një subjekti farmaceutik e ushtron këtë rol vetëm për një farmaci me kohë të plotë .