Njoftime

Për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj urdhërit

KUJTESË !

PËR  LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit,

Njoftohen të  gjithë  Farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, se afati i fundit i likujdimit të detyrimeve të kuotave për 6-mujorin e parë 2018,  është data 30 Qershor  2018.

Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:

Banka  Kombëtare Tregtare  (BKT)      Nr. llog. 4010 69623   IBAN:AL6820511014069623CLTJCLALLA    Lekë


CREDINS  BANK     Nr. llog. 00000338610          Lekë


RAIFFEISEN  BANK                             Nr. L log. 0100805804

IBAN: AL93202110130000000100805804            Lekë

 

 06/06/2018                                            ZYRA E FINANCËS 

6

Qershor 2018