Njoftime

Njoftim për pagesën e Detyrimeve, viti 2017

KUJTESË !

PËR  LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE NDAJ URDHËRIT


 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit,

Njoftohen të  gjithë  Farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë,  ,se  afati i fundit i likujdimit të detyrimeve të kuotave për vitin 2017  është data 31 Mars  2018.

Mos likujdimi i detyrimeve brenda afatit,  do tju përballë  me sanksionet e Vendimit të  Këshillit Kombëtarë nr.10  datë 29/05/2015.

 Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:


Banka  Kombëtare Tregtare  (BKT)             

Nr. llog. 4010 69623   

IBAN:AL6820511014069623CLTJCLALLA        Lekë


CREDINS  BANK                                         

Nr. llog. 00000338610   Lekë


RAIFFEISEN  BANK                                 

Nr. L log. 0100805804

IBAN: AL93202110130000000100805804      Lekë


ZYRA E FINANCËS  

6

Mars 2018