Ligjshmeria

Rregullore për gjykimin disiplinor profesional

Kjo rregullore përcakton rregullat dhe proçedurat për mënyrën e ushtrimit të ndjekjes, të hetimit dhe gjykimit të proceseve disiplinore profesionale , si dhe të ekzekutimit të tyre. Këto rregulla janë të detyrueshme për çdo individ të proçedimit disiplinor, që ushtron profesionin e farmacistit në Republikën e Shqipërisë.