Njoftime

Njoftim për regjistrimin për provimin e shtetit, sezoni Janar 2023

 • Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit Janar 2023 do kryhet në datat 21 – 22 Dhjetor 2022, pranë zyrave të UFSH Tiranë.

 

Dokumentat që duhet të dorëzohen, nga kandidatët që hyjnë  për herë të pare, për tu regjistruar për provim shteti   janë:

 

 1. Formular aplikimi.(SHKARKO)
 2. Fotokopje e kartës  së identitetit. 
 3. Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare dhe listës së notave.
 4. Fotokopje e noterizuar e suplementit të diplomës. 
 5. Dëshmi e pjesëmarrjes në praktikën profesionale ( lëshuar nga UFSH në momentin e kalimit me sukses të provimit të VAP). 
 6. Dëshmi e kursit të ndihmës së shpejtë ( lëshuar nga Kryqi Kuq Shqiptar). 
 7. Raport mjeko ligjor. 
 8. Dëshmi penaliteti. 
 9. Vërtetim nga prokuroria e rrethit qe nuk është në ndjekje penale.
 10. Mandat pagesa në llogari të AKP 
 11. 2 ( dy ) fotografi ( format pasaporte).

 

Dokumentat që duhet të dorëzohen nga kandidatët përsëritës për tu regjistruar për provim shteti  janë:

 

 1. Formular aplikimi.(SHKARKO)
 2. Fotokopje e diplomës universitare
 3. Fotokopje e kartës  së identitetit.
 4. Raporti mjeko-ligjor.
 5. Dëshmi penaliteti;
 6. Vërtetim nga prokuroria e rrethit që nuk është për ndjekje penale; 
 7. Mandat pagesa në llogarinë e AKP
 8. 2 ( dy ) fotografi ( format pasaporte).

 

Shënim: Raporti mjeko-ligjor, vërtetimi nga prokuroria dhe dëshmia e penalitetit duhet të jenë të lëshuara gjatë tre muajve të fundit. 

 

Kandidatët  për t’u regjistruar duhet të paraqesin detyrimisht dëshminë e penalitetit, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të cilin mund ta sigurojnë edhe në portalin E-Albania.

 

Kandidatët që janë diplomuar në ish Universitetin “Kristal” duhet të paraqesin vërtetimin e vlefshmërisë së diplomës.

13

DHjetor 2022