Njoftime

Njoftim mbi procesin e riçertifikimit

Njoftohen të gjithë kolegët që kanë përmbushur numrin e detyrueshëm të krediteve për ciklin 2015 - 2018, se dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm për kryerjen e procesit të riçertifikimit, do të kryhet në periudhën 24 Qershor - 31 Korrik 2019.

Farmacistët që ushtrojnë aktivitetin në rajonin e Tiranës, do ta dorëzojnë dokumentacionin pranë zyrës së UFSH.

Farmacistët që ushtrojnë profesionin në Rajone, do ta dorëzojnë dokumentacionin pranë Presidentëve të  Këshillave Rajonalë.

Për shkak të volumit të konsiderueshëm të punës që nevojitet për kryerjen e këtij proçesi, lutemi që dokumentacioni i kërkuar të dorëzohet i plotë dhe në afatet e përcaktuara.

 

Shkarko Formularin e Riçertifikimit

Shkarko Vetëdeklarimin (vetëm për drejtuesin teknik)

19

Qershor 2019