Njoftime

NJOFTIM PËR REGJISTRIM PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR SEZONIN DHJETOR 2020 – PRILL 2021

Rregjistrimet  për kryerjen e praktikës profesionale per sezonin Dhjetor 2020 - Prill 2021 do kryhen në peridhën 29 - 30 Dhjetor 2020. 

Praktika profesionale kryhet në farmacitë e rrjetit të hapur ose spitalore, nën drejtimin e një farmacisti me jo më pak se 3 (tre) vjet përvojë pune. 

Praktikantër  për tu rregjistruar për kryerjen e praktikës profesionale duhet të paraqesin në Zyrën e UFSH dokumentet e mëposhtme:

  1. Kërkesë (SHKARKO)
  2. Vetëdeklarim (SHKARKO)
  3. Kontratë tip për kryerjen e praktikës profesionale (SHKARKO)
  4. Fotokopje e certifikatës anëtarësimit në UFSH të drejtuesit të praktikës
  5. Fotokopje te noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
  6. Raport mjeko-ligjor
  7. Tre (3) fotografi (3x3.5 cm);
  8. Mandat pagesën në shumën 10000 lekë, në numrin e llogarisë 69623 pranë bankës BKT.
  9. Fotokopje e kartes së identitetit;

Dokumentacioni i kërkuar gjendet në faqen zyrtare http://www.ufsh.org.al/membership/praktika-profesionale

Praktikanti duhet të paraqitet personalisht për tu regjistruar. 

Adresa: Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tirane.

Kontakt: kryeinspektor@ufsh.org.al

22

DHjetor 2020