Njoftime

Kujtesë, Për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj urdhërit

KUJTESË !

PËR LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit, 

Njoftohen të  gjithë  farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që nuk kanë paguar kuotat ndaj Urdhërit, se afati  i likujdimit të detyrimeve  për 6-mujorin e parë 2022 dhe detyrimet e prapambetura është  data 30 Qershor  2022. 

Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:

Banka  Kombëtare Tregtare  (BKT)             Nr. llog. 4010 69623   IBAN:AL68 2051 1014 0696 23CL TJCL ALLA                                                 Lekë

CREDINS  BANK                                         Nr. llog. 00000338610

IBAN:AL26 2121 1009 0000 0000 0033 8610

  Lekë

RAIFFEISEN  BANK                                   Nr. L log. 0100805804

IBAN: AL93 2021 1013 0000 0001 0080 5804                                                         Lekë

 

ZYRA E FINANCËS

Qershor 2022                                                    

13

Qershor 2022