Njoftime

Kujtesë, Për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj urdhërit

KUJTESË !

PËR  LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit, 

Njoftohen të  gjithë  farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë,  ,se  afati i fundit i likujdimit të detyrimeve të kuotave për

 6-mujorin e parë 2021,  është data 30 Qershor  2021. 

Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:

Banka  Kombëtare Tregtare  (BKT)             Nr. llog. 4010 69623   IBAN:AL6820511014069623CLTJCLALLA                                                 Lekë

CREDINS  BANK                                         Nr. llog. 00000338610                                                                                                              Lekë

RAIFFEISEN  BANK                                   Nr. L log. 0100805804

IBAN: AL93202110130000000100805804                                                         Lekë

 

 23/06/2021                                             ZYRA E FINANCËS 

23

Qershor 2021