Njoftime

Ftese per oferte per blerje karburanti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

URDHRI I FARMACISTËVE

KËSHILLI KOMBËTAR

                                              Tiranë, më 24.05.2023

Ftesë për Ofertë

 

  1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                       Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë

Adresa                    Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë

Tel                          +355 (4) 2264980

E-mail                     info@ufsh.org.al

Faqja e Internetit     www.ufsh.org.al

  1. Lloji i procedurës:          E hapur – me postë ose me mjete elektronike
  2. Objekti i prokurimit:      Blerje karburanti, naftë dhe benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.
  3. Fondi limit:                    300 000 lekë me TVSH. (200 000 lekë naftë dhe 100 000 lekë benzinë)
  4. Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 10 ditë nga data e shpalljes së fituesit
  5. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 03.06.2023, ora 11:00, në adresen e email-it info@ufsh.org.al ose pranë zyrave të administratës së UFSH-së. 
  6. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 03.06.2023, ora 11:00, tek Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë.

 

Të gjithë operatorët e interesuar të paraqesin ofertën e tyre sipas afatit të përcaktuar mësipër.

24

Maj 2023