Njoftime

Ftesë për ofertë për blerje karburanti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

URDHRI I FARMACISTËVE

KËSHILLI KOMBËTAR

                                                                                           Tiranë, më 19.03.2019

Ftesë për Ofertë

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri             Urdhri i Farmaciateve të Shqipërisë

Adresa         Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë

Tel               +355 (4) 2264980

E-mail          info@ufsh.org.al

Faqja e Internetit         www.ufsh.org.al

2. Lloji I procedurës:     E hapur – me postë ose me mjete elektronike

3. Objekti i prokurimit:   Blerje karburanti, naftë dhe benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.

4. Fondi limit:    600 000 lekë me TVSH. (400 000 lekë naftë dhe 200 000 lekë benzinë)

5. Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 10 ditë nga data e shpalljes së fituesit

6.  Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 25.03.2019, ora 11:00, në adresen e email-it info@ufsh.org.al ose pranë zyrave të administratës së UFSH-së.

7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 25.03.2019, ora 11:00, tek Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë.

 

Të gjithë operatorët e interesuar të paraqesin ofertën e tyre sipas afatit të përcaktuar mësipër.

19

Mars 2019