Njoftime

Ftesë për Ofertë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

URDHRI I FARMACISTËVE

KËSHILLI KOMBËTAR

Tiranë, më 05.06.2020

Ftesë për Ofertë

 

  1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                   Urdhri i Farmaciateve të Shqipërisë

Adresa                Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë

Tel                       +355 (4) 2264980

E-mail                 info@ufsh.org.al

Faqja e Internetit      www.ufsh.org.al

  1. Lloji I procedurës:             E hapur – me postë ose me mjete elektronike
  2. Objekti i prokurimit:         Blerje karburanti, naftë dhe benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.
  3. Fondi limit:                        550 000 lekë me TVSH. (370 000 lekë naftë dhe 180 000 lekë benzinë)
  4. Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 10 ditë nga data e shpalljes së fituesit
  5. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 12.06.2020, ora 11:00, në adresen e email-it info@ufsh.org.al ose pranë zyrave të administratës së UFSH-së. 
  6. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 12.06.2020, ora 11:00, tek Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë.

 

Të gjithë operatorët e interesuar të paraqesin ofertën e tyre sipas afatit të përcaktuar më sipër.

 

 

5

Qershor 2020