Njoftime

PËR LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

KUJTESË !

 PËR  LIKUJDIMIN E DETYRIMEVE FINANCIARE NDAJ URDHËRIT

 Mbështetur në nenin 8, pika 2/a , e Ligjin  Nr. 9150,datë 30/10/2003 “ Për Urdhrin e Farmacistëve në RSH” ( i ndryshuar), neni 9,pika 5, neni 21, pika 3, të Statutit të Urdhrit,

Njoftohen të  gjithë  Farmacitët, anëtarë  aktiv të Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë që nuk kanë paguar kuotat ndaj Urdhërit,se afati i fundit i likujdimit të detyrimeve  është   data 31 Dhjetor  2017.

Mos likujdimi i detyrimeve brenda afatit,  do tju përballë  me sanksionet e Vendimit të  Këshillit Kombëtarë nr.10  datë 29/05/2015.

 Pagesa do të bëhet pranë Bankave të nivelit të  dytë  në numërin e llogarise:

 

Banka  Kombëtare Tregtare  (BKT)            

Nr. llog. 4010 69623  

IBAN:AL6820511014069623CLTJCLALLA 

Lekë


CREDINS BANK

Nr. llog. 00000338610

Lekë


RAIFFEISEN  BANK

Nr. L log. 0100805804

IBAN: AL93202110130000000100805804

Lekë

 

ZYRA E FINANCËS 

3

Nentor 2017