Njoftime

Ftese per Oferte per Blerje Karburanti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

URDHRI I FARMACISTËVE

KËSHILLI KOMBËTAR

                                                                                 Tiranë, më 23/04/2018

Ftesë për Ofertë

 

1.      Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                                  Urdhri i Farmaciateve të Shqipërisë

Adresa                               Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë

Tel                                     +355 (4) 2264980

E-mail                                info@ufsh.org.al

Faqja e Internetit              www.ufsh.org.al

2.      Lloji I procedurës:             E hapur – me postë ose me mjete elektronike

3.      Objekti i prokurimit:         Blerje karburanti, 50% e vlerës Naftë, 50% e vlerës Benzinë. Cmimi i specifikuar për litër.

4.      Fondi limit:                        600 000 lekë me TVSH

5.      Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 10 ditë nga data e shpalljes së fituesit

6.      Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 30.04.2018, ora 14:00, në adresen e email-it jurist@ufsh.org.al ose pranë zyrave të administratës së UFSH-së.

7.      Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 30.04.2018, ora 14:00, tek Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë.

 

PRESIDENTE

Diana TOMA

24

Prill 2018